Skip to main content

De VvE en de hypotheekhouder in tijden van Corona

27-05-2020  |  Artikel VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) heeft de mogelijkheid om beslag te leggen op het appartement van een VvE-lid dat zijn VvE-bijdrage niet betaalt. Vervolgens heeft de VvE de bevoegdheid om het appartement te veilen en uit de verkoopopbrengst de achterstand te betalen. In de praktijk komt het echter veel voor dat de VvE een pas op de plaats moet maken, omdat de hypotheekhouder van het VvE-lid (de bank) na de beslaglegging de mogelijkheid heeft om de executie van de VvE over te nemen. Daarmee wordt bedoeld dat de bank het veilingtraject overneemt en voortzet, en dat de VvE de uitkomst daarvan moet afwachten.

Dat is echter geen lijdzaam afwachten. Wanneer de bank het veilingtraject overneemt, moet de bank het traject met redelijke spoed voortzetten en tot veiling van het appartement overgaan.

De VvE heeft twee belangen bij een spoedige veiling van het appartement. Zij ziet het niet betalende VvE-lid vertrekken en hoopt dat een wel betalend VvE-lid daarvoor in de plaats wordt gesteld. Verder mag de VvE de achterstanden over het lopende en voorafgaande boekjaar bij dit nieuwe VvE-lid in rekening brengen. Wanneer tijdig tot veiling van het appartement wordt overgegaan, voorkomt de VvE dus een tekort in haar inkomsten.

Sinds de door de Rijksoverheid genomen maatregelen in de aanpak van de coronacrisis hebben wij van een aantal banken al meerdere keren het bericht ontvangen dat lopende veilingtraject voor onbekende duur zijn uitgesteld of naar een latere datum in het jaar worden verplaatst. Nieuwe veilingen worden op dit moment niet gepland en het zal nog moeten blijken of de geplande veilingen later in het jaar wel kunnen plaatsvinden.

In de berichten van de banken wordt steeds verwezen naar een gezamenlijk statement van onder andere de Nederlandse Vereniging van Banken en de minister voor Milieu en Wonen. In dit statement hebben de ondertekenaars ervan met elkaar afgesproken dat zij alles in het werk zullen stellen om een veiling van een woning te voorkomen wanneer een huishouden als gevolg van de coronacrisis – en ondanks de ondersteunende kabinetsmaatregelen – in de knel raakt. Tot en met 1 juli a.s. zullen de banken in ieder geval geen executieveilingen laten plaatsvinden. De banken vragen begrip voor deze situatie.

Door de beslissing van de banken om veilingen uit te stellen komen de belangen van de VvE in het gedrang. Zakelijk gezien blijven wij deze belangen voor de VvE behartigen in de relatie tot de banken. Ondanks de grote onzekerheid als gevolg van de coronacrisis dient ons inziens het uitgangspunt te zijn dat een ieder zijn rekeningen moet blijven betalen. De Rijksoverheid heeft een enorm groot pakket aan maatregelen genomen om dat te waarborgen. Uiteraard zullen zich knellende situaties voordoen. Uiteraard zijn wij net als de banken van mening dat in deze situaties naar een passende oplossing gezocht moet worden met alle betrokken partijen, waaronder de VvE als beslag leggende partij. Of sprake is van een knellende situatie, en zo ja, welke knelpunten er zijn en welke inspanningen de bank heeft gedaan om deze knelpunten op te lossen, wordt door de banken echter steevast niet aangegeven. Daardoor kan de VvE haar belangen niet afwegen in relatie tot de belangen van de bank én de appartementseigenaar.

Daarom stellen wij ons namens de VvE in een voorkomend geval op het standpunt dat wij geen reden zien om de veiling uit te stellen. Wanneer wel sprake is van een knellende situatie, willen wij zoals gezegd samen met de VvE meedenken en meewerken aan een voor alle partijen passende oplossing. Die passende oplossing houdt wat ons betreft in dat de risico’s van beslissingen komen te liggen bij de partij die de beslissingen neemt, de bank, en niet bij een andere partij. Verder zal de bank rekening moeten houden met de belangen van de VvE bij de beslissingen die zij neemt.  

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.