Skip to main content

Afvoer en opslaan roerende zaken na ontruiming van een woning

De gerechtsdeurwaarder heeft bij een ontruiming de primaire taak om alle in de woning aanwezige inboedel op de openbare weg te plaatsen. Tot voor kort was er wettelijk niets geregeld over wat vervolgens met deze inboedel moest gebeuren. Per gemeente was er verschillend beleid. Veel gemeenten stelden zich op het standpunt dat de verhuurder of gerechtsdeurwaarder voor afvoer en opslag van de inboedel diende zorg te dragen. Indien dit niet werd gedaan, werd door veel gemeenten aan de verhuurder, of soms zelfs aan de gerechtsdeurwaarder, een last onder dwangsom opgelegd.

Onder de (in)druk van deze maatregel gingen veel verhuurders, na overleg met de gerechtsdeurwaarder, over tot het afvoeren en opslaan van de inboedel. BoitenLuhrs heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat het afvoeren en opslaan geen taak van de verhuurder of de gerechtsdeurwaarder is. BoitenLuhrs heeft haar beleid dan ook nooit aangepast aan de druk die vanuit de gemeente werd opgelegd. Bij ontruimingen werd de inboedel dan ook aan de openbare weg geplaatst. Dit leverde altijd veel discussie op met gemeenten en politie.

Einde onduidelijkheid

Per 1 april a.s. geeft de wet duidelijkheid. De taak om de ontruimde inboedel af te voeren en op te slaan ligt per die datum bij de gemeente. Hierdoor komt er een einde aan de onduidelijkheid, de lasten onder dwangsom en de discussie met de gemeenten en politie.

In maart 2021 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak met onder andere de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een handreiking opgesteld waarin gemeenten handvatten kunnen vinden hoe zij invulling kunnen geven aan deze taak. Het is echter aan de gemeente zelf om te bepalen hoe zij aan die taak invulling geeft. De gemeente mag er voor kiezen om het zelf uit te voeren of uit te besteden aan externe partijen, of een combinatie daarvan.

Volgens de wet moet de gemeente van het afvoeren en opslaan een proces-verbaal opmaken. Een kopie van dat proces-verbaal wordt verstrekt aan de ontruimde huurder. De gemeente kan er ook voor kiezen dit proces-verbaal te laten opmaken door een gerechtsdeurwaarder. Verder is een snelle en correcte overhandiging van het proces-verbaal is van groot belang. Vanaf het moment van overhandigen mogen gevaarlijke en bederfelijke stoffen namelijk vernietigd worden. Vervolgens mag na twee weken de overige inboedel verkocht worden als de afvoer- en opslagkosten onevenredig hoog worden ten opzichte van de waarde van de inboedel. Als dit niet van toepassing is, geldt een maximale bewaartermijn van 13 weken vanaf het overhandigen van het proces-verbaal.

Kosten afvoer en opslag

De kosten van afvoer en opslag mag de gemeente op grond van de wet aan de verhuurder doorbelasten. De verhuurder heeft dus belang bij een zo kort mogelijke opslagtermijn. BoitenLuhrs zal dan ook proberen om contact te leggen met de ontruimde huurder om hem te bewegen de opgeslagen inboedel op te halen. Verder zullen wij in contact blijven met de gemeente zodat wij aan haar kunnen vragen wat zij met de inboedel gaat doen en binnen welke termijn.

Omdat de verhuurder woonplaats kiest bij de gerechtsdeurwaarder zal de nota naar de gerechtsdeurwaarder worden verstuurd. De gerechtsdeurwaarder zal deze nota vervolgens aan de verhuurder doorsturen, waarna de verhuurder voor betaling dient zorg te dragen. De verhuurder kan deze kosten vervolgens op de voormalige huurder verhalen, omdat deze kosten onderdeel uitmaken van de ontruimingstitel.

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen op incasso gebied binnen uw branche? Meld u nu aan voor de nieuwsbrief en ontvang deze elke maand.