Skip to main content

Wanneer mag BoitenLuhrs geen ambtshandelingen uitvoeren?

Artikel 64 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitbrengen tussen 20.00 uur en 07.00 uur. Ook mag geen exploot worden uitgebracht op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. Daarnaast wordt door het Ministerie van Justitie ook een aantal gelijkgestelde dagen vastgesteld, waarop een deurwaarder geen ambtshandelingen mag verrichten.

De volgende data gelden voor 2021:

 • 02 april 2021 (Goede Vrijdag)
 • 04 april 2021 (Eerste Paasdag)
 • 05 april 2021 (Tweede Paasdag)
 • 27 april 2021 (Koningsdag)
 • 05 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
 • 13 mei 2021 (Hemelvaart)
 • 14 mei 2021 (gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
 • 23 mei 2021 (Pinksteren)
 • 24 mei 2021 (Tweede pinksterdag)
 • 25 december 2021 (Eerste kerstdag)
 • 26 december 2021 (Tweede kerstdag)

Wat is een gelijkgestelde dag?

Dit zijn dagen die gelijk worden gesteld aan een algemeen erkende feestdag. Op deze dagen mag een gerechtsdeurwaarder geen ambtshandelingen verrichten.

Wat is een ambtshandeling?

De volgende werkzaamheden worden volgens artikel 2 van de gerechtsdeurwaarderswet gezien als ambtshandeling:

 • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
 • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
 • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
 • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
 • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Zijn er uitzonderingen waardoor er toch ambtshandelingen verricht mogen worden?

Ja, die zijn er. Een rechter kan hiervoor toestemming verlenen. Er kan hierbij gedacht worden aan een situatie waarbij een kort geding zo spoedeisend is , dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat er een conservatoir beslag moet worden gelegd.

Nadere informatie?

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

Contact ons

Vragen of een afspraak maken?